Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Tecos Košice s.r.o
 Hroncova1, platné pre objednávky prostredníctvom elektronického obchodu
www.tecos.doplnky.sk

 

Všeobecné obchodné podmienky

Článok 1
Všeobecné ustanovenia a rozsah platnosti

1.1 V týchto všeobecných obchodných podmienkach sa rozumie:
predávajúci - spoločnosť TECOS Košice s.r.o.
kupujúci - odberateľ produktov a/alebo služieb od spoločnosti TECOS Košice s.r.o.
 
1.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre dodávky tovaru objednaného cez elektronický obchod www.tecos.doplnky.sk.
 
1.3 Základnou povinnosťou kupujúceho pred objednaním tovaru je dôkladne sa oboznámiť s obchodnými podmienkami a s nákupným poriadkom.
 
1.4 Obchodné podmienky sa pre kupujúceho stávajú záväznými ihneď po potvrdení objednávky tovaru cez www.tecos.doplnky.sk.

Článok 2
Ceny a platobné podmienky

2.1 Ceny produktov prezentované v elektronickom obchode www.tecos.sk sú uvedené v € a slovenských korunách vrátane dane z pridanej hodnoty. Sme platcami DPH.
 
2.2 Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne aktualizovať ceny ponúkaných produktov. Tieto zostávajú v platnosti až do momentu vydania nového cenníka.
 
2.3 Za cenu tovaru objednaného cez elektronický obchod sa považuje cena platná v momente prijatia objednávky predávajúcim.
 
2.4 V prípade objednávky v súhrnnej hodnote nad 100 € nebude k cene tovaru účtované balné ani prepravné, ak nie je pri príslušnom tovare výslovne uvedené ináč.
 
2.5 V prípade objednávky v súhrnnej hodnote nižšej ako 100 € hradí kupujúci okrem ceny za tovar aj prepravné podľa cien dopravy tovaru uvedené v nákupnom košíku, ak nie je pri príslušnom tovare výslovne uvedené ináč.
 
2.6 Kupujúci zaplatí za objednaný tovar spôsobom, ktorý uviedol pri objednávaní tovaru, ak nie je pri príslušnom tovare výslovne uvedené ináč.

2.7 Špeciálna objednávka je Predobjednávka. Jedná sa o objednávku tovaru, ktorá ešte nie je k dispozícií na trhu v SR a jej vydanie sa iba očakáva. Pri tomto type tovaru je viditeľne vyznačené, že sa jedná o Predobjednávku a sú priložené aj informácie o predbežnej cene a dátume jeho vydania. Na predobjednávky sa nevzťahuje doba doručenia uvedená v článku 3. Tovar je odosielaný ihneď, keď sa dostane na sklad spoločnosti TECOS Košice s.r.o.. Cena, ktorá je uvedená pri predobjednávke nemusí byť konečná. V prípade, že naši dodávatelia plánovanú cenu výrazne zmenia, sme nútení zmeniť i cenu predobjednávky. Pokiaľ k tejto situácií dôjde, je každý zákazník, ktorý si daný tovar predobjednal, informovaný o zmene ceny e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že zákazník so zmenou ceny súhlasí a potvrdí súhlas e-mailom alebo telefonicky je tovar odosielaný ihneď, keď sa tovar dostane na sklad spoločnosti TECOS Košice s.r.o.. V prípade, že sa zákazník k zmene ceny nevyjadrí, alebo zmenu neakceptuje, objednávka sa automaticky ruší.

Článok 3
Dodávka tovaru

3.1 Objednávka odoslaná kupujúcim sa považuje za záväznú od momentu jej telefonického potvrdenia kupujúcim. Kupujúci obdrží prostredníctvom elektronickej pošty na uvedenú e-mail adresu potvrdenie objednávky s PRO-FORMA faktúrou uvedenou v prílohe e-mailu.
 
3.2 Realizácia dodávky tovaru sa vzťahuje len na územie Slovenskej republiky.
 
3.3 Predávajúci zabezpečí dodanie tovaru na dodaciu adresu uvedenú v objednávke prostredníctvom zvoleného spôsobu dopravy kupujúcim.
 
3.4 Dodacia lehota za objednaný tovar je uvedená pri konkrétnom spôsobe prepravy tovaru.
 
3.5 Z dodacej lehoty sú vyňaté dni pracovného pokoja a štátne sviatky, o trvanie ktorých sa dodacia lehota príslušne predĺži.
 
3.6 Ak požadovaný tovar nie je v momente obdržania objednávky na sklade a hrozí, že termín dodania podľa bodu 3.4 nebude možné z tohto dôvodu dodržať, zaväzuje sa predávajúci bezodkladne oznámiť túto skutočnosť kupujúcemu a navrhnúť mu náhradný termín dodávky.
 
3.7 Predávajúci nezodpovedá za vady, poškodenie tovaru, ktoré vznikne po odovzdaní tovaru prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho. Predávajúci umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi.
 
3.8  Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, t.j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie. K týmto okolnostiam patria tiež ozbrojené konflikty, úradné zásahy a zákazy, zdržanie spôsobené pri preprave alebo colnom odbavení, škody spôsobené počas prepravy, a to len v prípade mimoriadnych okolností. Tieto vymenované okolnosti oprávňujú predávajúceho predĺžiť dodaciu lehotu. O týchto okolnostiach je predávajúci povinný kupujúceho bezodkladne informovať.

Článok 4
Nadobudnutie vlastníckeho práva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

4.1 Vlastnícke právo k objednanému tovaru prechádza na kupujúceho momentom úplného zaplatenia kúpnej ceny, a to zaplatením celej kúpnej ceny podľa bodu 2.6.

4.2 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím objednaného tovaru, a to formou písomného potvrdenia dokladu o prevzatí.

Článok 5
Záruka, zodpovednosť za chyby a uplatnenie reklamácií

5.1. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť balíka. V prípade jeho poškodenia je na mieste povinný spísať s prepravcom protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Prevzatie poškodeného balíka je na zodpovednosti kupujúceho, reklamácie z tohto titulu nebudú v neskoršom termíne uznané.
 
5.2 Ak kupujúci zistí poškodenie spôsobené prepravou, ktoré sa prejavuje inak ako vonkajším poškodením balíka, nekompletnosť dodávky, alebo zámenu tovaru, je povinný reklamáciu bezodkladne, najneskôr však do troch pracovných dní od prevzatia zásielky, uplatniť na telefónnom čísle 055 / 632 32 91, kde sa skontaktuje s pracovníkom zodpovedným za reklamácie tovaru a ďalej bude postupovať podľa jeho pokynov. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez závad.

5.3 Neskoršie reklamácie z dôvodu nekompletnosti obsahu, zámeny tovaru a poškodenia počas prepravy podľa bodu 5.2 nebudú akceptované.
 
5.4 Záručná lehota na tovar prezentovaný v elektronickom obchode vrátane batérií je 24 mesiacov. Začína plynúť dňom dodania objednaného tovaru podľa bodu 4.1.
 
5.5 Reklamovať je možné len kompletný výrobok v originálnom obale s daňovým dokladom a dokladom o dodaní a zaplatení tovaru, ktorého vady sú reklamované.
 
5.6 Predávajúci je povinný na vlastné náklady v súlade s nasledujúcimi ustanoveniami zabezpečiť odstránenie každej chyby ovplyvňujúcej funkčnosť zariadenia, ktorá existuje v momente dodávky alebo počas záručnej doby, či už spočíva v chybe konštrukcie, materiálu alebo spracovania.
 
5.7 V prípade výskytu chyby v rámci záručnej doby je predávajúci oprávnený na základe svojej úvahy uskutočniť opravu, resp. vymeniť chybný tovar, prípadne jeho chybné časti.
 
5.8 Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté nesprávnym použitím jednotlivých výrobkov v rozpore s návodom, prípadne bez predchádzajúcej preukázateľnej konzultácie s predávajúcim. Taktiež nebude akceptované poškodenie z dôvodu zjavne nesprávnej manipulácie počas záručnej lehoty.
 
5.9 Zo záruky sú vylúčené také chyby, ktoré nevzniknú vinou predávajúceho pri usporiadaní a montáži, nedostatočným zariadením, nedodržaním inštalačných požiadaviek, preťažením dielov nad predávajúcim udaný výkon, nezodpovedným alebo nesprávnym zaobchádzaním a použitím nevhodných prevádzkových materiálov. Toto platí taktiež pri chybách majúcich pôvod v materiáli, dodanom kupujúcim. Predávajúci neručí ani pri poškodeniach, ktoré vznikli konaním tretích osôb, atmosferickými výbojmi, preťažením a chemickým pôsobením. Záruka sa nevzťahuje na náhradu dielov, ktoré podliehajú prirodzenému opotrebovaniu.
 
5.10 Záruka a možnosť reklamácie zaniká ihneď, ak bez písomného súhlasu predávajúceho vykoná kupujúci alebo tretia osoba, ktorá nie je predávajúcim výslovne splnomocnená, zmeny alebo opravy na dodanom tovare. Predávajúci si vyhradzuje právo neuznať pohľadávky vzniknuté z tohto dôvodu.
 
5.11 Nárok na uplatnenie reklamácie v záručnej lehote predpokladá, že kupujúci vzniknuté chyby bezodkladne oznámi na telefónnom čísle 055 / 632 32 91, kde sa skontaktuje s pracovníkom zodpovedným za reklamácie tovaru a bude sa riadiť podľa jeho inštrukcií.
 
5.12 Podmienky a detailný postup pri uplatnení reklamácie kupujúcim sú predmetom nákupného poriadku.

Článok 6
Zodpovednosť za škodu

Ak kupujúci nedodrží v návode na obsluhu uvedené všeobecne platné podmienky na montáž, uvedenie do prevádzky a používanie alebo technické podmienky uvedené v homologizácii, je zodpovedný za takto vzniknuté škody.

Článok 7
Odstúpenie kupujúceho od zmluvy a záruka vrátenia peňazí

7.1 Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
 
7.2 Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa prijatia vráteného tovaru cenu zaplatenú za príslušný tovar. Predpokladom vrátenia peňazí je splnenie nasledovných podmienok:

  • Tovar je v absolútne neporušenom stave, bez príznakov akejkoľvek manipulácie a je schopný ďalšieho predaja.
  • Nachádza sa v originálnom neporušenom obale.
  • Kupujúci musí príslušný tovar odoslať do 7 pracovných dní odo dňa obdržania zásielky.
  • Zásielka musí obsahovať kópiu daňového dokladu, doklad o zaplatení a prevzatí tovaru.
  • Vrátenie peňazí sa vzťahuje len na hodnotu príslušného tovaru, náklady spojené s prepravou a balením tovaru hradí kupujúci.

Článok 8
Odstúpenie od objednávky

8.1 Predpokladom pre odstúpenie kupujúceho od objednávky je:

a) oneskorenie dodávky bez predchádzajúceho oznámenia a udania dôvodu zo strany predávajúceho;
b) márne uplynutie primeranej náhradnej lehoty podľa bodov 3.6 a 3.9.

Aby sa odstúpenie kupujúceho od objednávky na základe vyššie uvedených skutočností stalo platným, je nutné zo strany kupujúceho uplatniť formu doporučeného listu.
 
8.2 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od objednávky:

a) ak sa realizácia dodávky, prípadne pokračovanie plnenia z dôvodov na strane kupujúceho stane nemožným, alebo sa znova oneskorí napriek určeniu primeranej náhradnej lehoty;

b) ak predĺženie termínu uskutočnenia dodávky kvôli okolnostiam uvedeným v bode 3.8 predstavuje viac ako 6 mesiacov;

c) ak je dôvodné podozrenie, že ide o snahu kupujúceho zavádzať predávajúceho uvedením falošných, klamlivých alebo nesprávnych údajov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov kupujúceho

Kupujúci týmto, ako dotknutá osoba, poskytuje predávajúcemu - prevádzkovateľovi súhlas podľa § 14 zákona č. 18/2018  Z. z. so spracúvaním svojich osobných údajov, ktoré boli získané na obchodné a marketingové účely, a to v rozsahu:
titul, meno, priezvisko, podpis, trvalý pobyt, príp. aj prechodný pobyt, telefónne číslo.

Súhlas dotknutej osoby sa udeľuje na vyššie uvedený účel a vo vyššie uvedenom rozsahu, a to na celú dobu trvania obchodného vzťahu kupujúceho s predávajúcim.

Poskytnuté osobné údaje budú uchovávané počas trvania záväzkov vyplývajúcich so vzťahu dotknutej osoby s predávajúcim. Po zániku všetkých záväzkov vyplývajúcich so vzťahu s predávajúcim budú osobné údaje uchovávané počas obdobia, ktoré je vyžadované v zmysle platnej legislatívy.

Dotknutá osoba má najmä právo: na prístup k osobným údajom, na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov, na výmaz osobných údajov, na  opravu  nesprávnych alebo nepresných osobných údajov, na obmedzenie spracúvania osobných údajov, na prenosnosť osobných údajov, a právo namietať spracúvanie osobných údajov.

Článok 9
Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

9.1 Predávajúci sa zaručuje zaobchádzať s údajmi kupujúceho dôverne a chrániť ich pred prípadným zneužitím.
 
9.2 Osobné údaje kupujúceho, ako je meno, adresa, telefónne čísla, e-mail adresa, budú výhradne slúžiť na spracovanie príslušnej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania zodpovedajúcich platieb a k nevyhnutnej komunikácii. Kupujúci sa týmto zaväzuje uvádzať presné a pravdivé informácie.
 
9.3 Osobné údaje kupujúceho nebudú predávané, prepožičiavané, či inak poskytované tretej strane, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich dodávku tovaru, aj to len údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie konkrétnej dodávky.
 
9.4 Údaje o nákupoch sú ukladané v bezpečnej databáze a slúžia na interné štatistické analýzy, s cieľom zlepšovať a zefektívňovať poskytovanie služieb prostredníctvom elektronického obchodu. Predávajúci môže dôveryhodnej tretej strane alebo verejnosti poskytnúť súhrnné štatistické informácie o návštevnosti, obrate a ďalšie súvisiace údaje, avšak tieto štatistiky nebudú obsahovať žiadnu informáciu umožňujúcu identifikáciu konkrétnych zákazníkov.
 
9.5 Objednaním tovaru prostredníctvom elektronického obchodu www.tecos.doplnky.sk  kupujúci súhlasí so zhromažďovaním, spracovávaním a používaním informácií podľa skôr zmienených pravidiel a ustanovení bodu 9. Všeobecných obchodných podmienok.

Článok 10
Sídlo súdu, rozhodné právo

Na rozhodovanie všetkých sporov zo zmluvného vzťahu vyplývajúceho z objednávok prostredníctvom elektronického obchodu www.tecos.doplnky.sk, vrátane sporov o existenciu alebo neexistenciu zmluvy, je výlučne oprávnený miestne a vecne príslušný súd SR. Zmluvný vzťah podlieha právu Slovenskej republiky.

Článok 11
Záverečné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky, ako aj nákupný poriadok spoločnosti TECOS Košice  s.r.o.,Hroncova 1,  pre objednávky realizovanéň prostredníctvom elektronického obchodu sú platné od 1. augusta 2008

Tecos Košice spol.s.r.o Sídlo: Hroncova1, 04001 Košice IČ:31680551 Ič DPH SK 2020483916 Zapísaný v OR OS Ke 1 – Vložka č 3776/V

Neprihlásený uživateľ

Novinky

08.08.2018
Polohovateľné herné sofa E-Blue
Vychutnajte si maximálne pohodlie pri hraní v hernom sofa E-Blue Auroza s nastaviteľným sklonom. Výplň z pamäťovej peny a vysoko akostnej bavlny urobí zo sedenia ozajstný relaxačný zážitok. Vďaka zabudovaným kolieskam môžete s ním ľahko manipulovať. Ale pozor, aby ste počas hry nezaspali :)
06.08.2018
7.1 herné slúchadlá EHS971
Podsvietené herné slúchadlá s mikrofónom zvýraznia zážitok z hry aj vďaka surround sound systému 7.1 - budete počuť každý zvuk ako by ste boli priamo súčasťou hry. Ideálna voľba pre hráčov PUBG.
01.08.2018
Bluetooth herné kreslá E-BLUE
Prvé herné kreslá E-BLUE so zabudovanými bluetooth reproduktormi! Vychutnajte si každý herný súboj pohodlne usadení a naviac s nevšedným zážitkom, ktorý prináša v operadle zabudované neviditeľné bluetooth reproduktory. Budete počuť všetko, čo sa okolo Vás v hre bude diať. Tieto herné kreslá plne vyhovujú všetkým požiadavkám na ergonómiu. Kombinujú jednodielne operadlo a vysoko pružnú penovú výplň tak, aby bola dokonalou oporou pre každú časť tela.
31.07.2018
LOGO reproduktory
Počúvate radi pri práci svoje obľúbené piesne? Tak potom potrebujete kvalitné reproduktory. Značka LOGO prichádza s reproduktormi 2.1 s dreveným subwooferom a extra basmi, s drevenými 2.0 reproduktormi a s modernými 2.0 reproduktormi, ktoré sa hodia do každej domácnosti a kancelárie. Všetko za úžasné ceny.
31.07.2018
Nabíjacia herná podložka s RGB podsvietením
Buď na bojisku neprehliadnuteľný, RGB herná podložka podsvieti každú hru. Jediným stlačením tlačidla môžeš prepínať režimy multi farebného podsvietenia alebo ho vypnúť. A to nie je všetko, podložka disponuje aj funkciou bezdrôtového nabíjania pre smartphony! Dobi si svoj mobil ľahko aj počas hrania.
24.07.2018
Herný mikrofón MI1
Potrebujete, aby Vás v každej hre bolo perfektne počuť? Venujete sa streamu alebo nahrávate vlastné videá? Tak potom je stolný mikrofón Red Fighter tou správnou voľbou. Dizajnový, vysoko citlivý mikrofón prenesie Váš hlas dokonalo čisto.

Akcie

13.08.2018
Week price - Počty na jednotku
Vybavte sa na počty v novom školskom roku s kalkulačkou Rebell SC 2040 BX. Dvojriadkový displej, 240 integrovaných funkcií, 9 nezávislých pamätí, trigonomické a hyperbolické, prevody kartézskych a polárnych súradníc a mnoho ďalších funkcií a výhod využijú nie len vysokoškoláci.
02.08.2018
HP: Ink cashback pre koncových zákazníkov - HP 932/933XL | 934/935XL
Akcia pre koncových zákazníkov!
Vyberte si svoju obľúbenú kombinácui a ušetrite s originálnymi atramentovými kazetami - HP 932/933XL | 934/935XL
Ponuka  platí od 1. 8. 2018 do 31. 10. 2018
01.06.2018
Ak keby tisíc fotiek ...
Nafoťte si všetky zážitky z prázdnin a dovolenky a uchovajte si ich ako živé. Kompletné príslušenstvo pre FOTO nájdete u nás na jednom mieste.
03.05.2018
HP: Toner cashback koncovým zákazníkůmHP: Toner cashback koncovým zákazníkům
Akcia pre koncových zákazníkov!
Získajte až 100 € späť so službou cashback pri kúpe originálneho tonera HP. Ponuka predĺžená do 31. 10. 2018.
10.01.2018
Dymo štítkovač LM280 so zľavou 20%
Získajte viac za menej ... Využite výhodnú ponuku a nakúpte tlačiareň štítkov Dymo LM 280 so zľavou 20%.